2018 m. spalio 17 d., trečiadienis
separator
separator
separator
separator
Dokumentų paieška
Projekto rėmėjai
Europos sąjunga
Europos Pabėgėlių centras
Migracijos departamentas
Jūs esate čia: Pradinis / Prieglobstis
Atnaujinta: 2013-06-19 16:12:08
Atsakingos ES valstybės narės nustatymas

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įsipareigojimus pagal Stojimo į ES sutartį, nuo 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvos Respublikai prieglobsčio srityje tiesiogiai taikomi šie Europos Sąjungos reglamentai:

• 2000 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2725/2000 dėl ,,Eurodac“ sistemos sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją;
• 2002 m. vasario 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 407/2002, nustatantis tam tikras taisykles įgyvendinant Reglamentą (EB) Nr. 2725/2000 dėl „Eurodac“ sistemos sukūrimo pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją;
• 2003 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 343/2003, nustatantis valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus;
• 2003 m. rugsėjo 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1560/2003, nustatantis detalias Tarybos reglamento (EB) Nr. 343/2003, nustatančio valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus, taikymo taisykles.
Dublino II reglamento taikymas
        1990 m. birželio 15 d. Dubline buvo pasirašyta Konvencija, nustatanti valstybę, atsakingą už vienoje iš Europos Bendrijų valstybių narių paduotų prieglobsčio prašymų nagrinėjimą. Dublino konvencija siekiama visiems prieglobsčio prašytojams garantuoti, kad jų prašymai bus vienos iš valstybių narių išnagrinėti, ir užtikrinti, kad prieglobsčio prašytojai nebus be paliovos siuntinėjami iš vienos valstybės narės į kitą, nė vienai iš šių valstybių nemanant, kad ji kompetentinga nagrinėti prieglobsčio prašymą. 2003 m. vasario 18 d. buvo priimtas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 343 / 2003, nustatantis valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus (Dublino II reglamentas), kuris pakeitė Dublino konvencijos nuostatas. 2004 m. gegužės 1 d. šis teisės aktas įsigaliojo LR. Reglamentu, papildytu pirštų atspaudų lyginimo sistema EURODAC, DubliNet sistema, kaip viena iš Bendros Europos prieglobsčio sistemos sudedamųjų dalių, siekiama palengvinti vienos valstybės narės, atsakingos už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymą. Tai užkerta kelią galimybei tiems patiems asmenims pateikti kelis prieglobsčio prašymus, kad jie būtų nagrinėjami skirtingose Europos Sąjungos valstybėse. Reglamentas taip pat taikomas Norvegijoje, Islandijoje, Šveicarijoje ir Liuksemburge.
Remiantis Dublino II reglamentu ES valstybės narės nagrinėja kiekvieno trečiosios šalies piliečio, bet kurios iš jų pasienyje  ar jų teritorijose prašančio prieglobsčio, prašymą. Prašymą nagrinėja viena valstybė narė, būtent ta, kuri yra atsakinga pagal šio reglamento III skyriuje nustatytus kriterijus. Pagal šį reglamentą atsakingos valstybės narės nustatymo procedūra prasideda, kai tik valstybei narei pirmą kartą pateikiamas prieglobsčio prašymas. Prieglobsčio prašymas laikomas pateiktu, kai į atitinkamos valstybės narės kompetentingas institucijas patenka prieglobsčio prašytojo pateiktas prašymo blankas arba valdžios institucijų parengtas pranešimas. Tais atvejais, kai prašymas pateikiamas ne raštu, laiko tarpas tarp ketinimo pareiškimo ir pranešimo parengimo turėtų būti kuo trumpesnis. Tačiau reglamentas neužkerta kelio kiekvienai valstybė narei trečiosios šalies piliečio jai pateiktą prieglobsčio prašymą nagrinėti net tada, kai ji pagal šiame reglamente nustatytus kriterijus neatsako už tokį nagrinėjimą. Tokiu atveju ta valstybė narė tampa atsakinga valstybe nare, apibūdinta šiame reglamente, ir prisiima su tokia atsakomybe susijusias pareigas. Atitinkamais atvejais ji apie tai praneša anksčiau buvusiai atsakingai valstybei narei, atsakingos valstybės narės nustatymo procedūrą atliekančiai valstybei narei arba valstybei narei, kurios buvo prašoma perimti prašytoją savo žinion arba jį atsiimti.