2018 m. spalio 17 d., trečiadienis
separator
separator
separator
separator
Dokumentų paieška
Projekto rėmėjai
Europos sąjunga
Europos Pabėgėlių centras
Migracijos departamentas
Jūs esate čia: Pradinis / Prieglobstis
Atnaujinta: 2013-06-19 16:11:35
Bendradarbiavimo tinklai

Migracijos tinklas Europos Sąjungoje labai platus ir apima daugybę organizacijų, iniciatyvų, projektų, kurių dėka sprendžiami su prieglobsčiu susiję klausimai. Šioje skiltyje yra pateikta informacija apie keletą iš jų, su kuriais susijusi ir Lietuvos prieglobsčio sistema.

EURASIL

EURASIL (Europos Sąjungos tinklas prieglobsčio specialistams) buvo įkurtas kaip tinklas panaikinus CIREA (Keitimosi informacija prieglobsčio klausimais centras) 2002 m. birželio pabaigoje perdavus jo darbus Europos Komisijai ir veiklą pradėjus 2002 m. vasarą. EURASIL susitikimai rengiami 6-8 kartus per metus dvi dienas Europos Komisijoje, Briuselyje.
   
        Susitikimuose dalyvauja atstovai iš 27 ES valstybių narių kompetentingų nacionalinių ministerijų ir prieglobsčio institucijų kartu su Šveicarijos, Norvegijos ir Islandijos.  Priklausomai nuo aptarinėjamų klausimų, Komisija taip pat kviečia į susitikimus atstovus iš JAV ir Kanados.

        Tarptautinės organizacijos, tokios kaip JTVPK (Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių komisaras), TMO (Tarptautinė migracijos organizacija) ir ICRC (Tarptautinis Raudonojo kryžiaus komitetas) yra kviečiami dalyvauti susitikimuose, priklausomai nuo aptariamų klausimų. JAV ir Kanados atstovai dalyvauja susitikimuose kartą metuose.

        EURASIL palaiko ir stiprina darbinius ryšius tarp specialistų su tikslu kuo labiau suvienodinti bendrą ES praktiką. Informacijos ir patirties mainai prieglobsčio klausimais apie kilmės ir trečiąsias valstybes bei praktiniai bylų nagrinėjimai, teisinės praktikos palyginimas tam tikrų kilmės šalių atžvilgiu ir praktinės patirties sklaida (pvz. pasitelkiant įvairius ekspertus, dirbančius su  pažeidžiamų asmenų grupėmis, vertėjus, informacijos apie kilmės šalis specialistus ir t.t.) perteikiama susitikimų metu. Komisijos parengti darbiniai dokumentai paskirstomi valstybėms narėms per CIRCA (Komunikacijos ir informacijos priemonių centro administratorius) elektroninę platformą.

 

Kas yra GDISC ?

        2004 m. liepos mėn. pirmininkaujant Olandijai Roterdame įvyko konferencija ,,Imigracijos tarnybos drauge naujojoje Europoje” . Konferencija buvo skirta Europos imigracijos tarnybų vadovams (General Directors of European Immigration Services), Konferencijos metu buvo prieita išvadų, kad Europos pareigūnų susitikimai akis-į akį turi didelę pridedamąją vertę, todėl dalyviai nusprendė, kad tokie susitikimai turi būti rengiami kasmet. To pasėkoje buvo įsteigtas tinklas, pavadintas GDISC (Europos imigracijos tarnybų generalinių direktorių konferencija)  su tikslu palengvinti praktinį bendradarbiavimą. Šio tinklo rėmuose keliami svarbūs klausimai prieglobsčio ir imigracijos klausimais.  GDISC vienija 33 imigracijos tarnybų (ar joms prilyginamų org.) narystę iš 27 ES valstybių narių, šalių kandidačių  Kroatijos ir Turkijos bei Buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonija, Islandijos, Norvegijos ir Šveicarijos. GDISC yra svarbus tarptautinių projektų iniciatorius, orientuotų į praktinį bendradarbiavimą prieglobsčio ir migracijos srityse.

GDISC tikslai
• Būti Imigracijos tarnybų vadovų tinklu Europoje
• Inicijuoti, koordinuoti ir gerinti praktinį bendradarbiavimą tarp imigracijos tarnybų , atsakingų už migracijos ir prieglobsčio klausimus Europoje.
• Lanksčiai reaguoti į migracijos struktūrų kaitą Europoje.
• Būti geriausios praktikos bei keitimosi patirtimi platforma, kurti ekspertų tinklus. 
• Patarinėti susijusioms ES institucijoms prieglobsčio ir migracijos klausimais.
Veiklos sritis
GDISC veikla orientuota į žemiau išvardintas sritis:
• Prieglobstis
• Migracijos valdymas
• Nelegali migracija
• Imigracijos tarnybų veiklos administravimas
• Migracija ir integracija

Organizacinė struktūra
2004 m. konferencijos Roterdame metu buvo patvirtinta GDISC organizacinė struktūra, kurią sudarė: pirmininkas, valdymo grupė, sekretoriatas ir paramos grupė.

Valdymo grupė:
Valdymo grupė aptaria GDISC konferencijos išvadas, rengia GDISC veiklos darbotvarkes kitoms veikloms bei projektams, plėtoja GDISC struktūrą bei  priima sprendimus finansiniais klausimais.

Valdymo grupę šiuo metu sudaro 10 narių, sudarančių gerą geografinį balansą:
• Austrija
• Čekijos Respublika
• Prancūzija
• Vokietija
• Airija
•  Italija
• Olandija
•  Lenkija
• Švedija
•  Jungtinė Karalystė

Vykdomoji grupė susitinka du kart per metus vykdytos veiklos , ateities planų bei finansiniams klausimams aptarti. Vykdomoji grupė rengia Darbo planą kasmetinei konferencijai, kuri tvirtinama GDISC konferencijos metu.

Valdymo grupė turi galimybę įsteigti specialią (ad hoc) darbo grupę dirbančią tinkle. Geras to pavyzdys yra Migracijos tinklo valdymo grupė (Managed Migration Network). Valdymo grupė palaiko kontaktus su kolegom iš regionų bei pataria jiems GDISC plėtojimo klausimais.

GDISC tinklo narių įstojimas į valdymo grupę yra savanoriškas, apsvarstomas jau esančių narių. Kas du metus valdymo grupė atnaujinama prijungiant 2 naujus narius. Europos komisija kviečiama į valdymo grupę stebėtojo teisėmis.

Sekretoriatas ir pirmininkavimas
Sekretoriato vaidmuo yra remti valdymo grupę, ypač koordinuojant  GDISC projektus, padeda ruošti metinius darbo planus, palaiko kontaktus su GDISC nariais plėtros bei finansinių paraiškų klausimais. Per jį valdymo grupės palaiko ryšį su Europos komisija, sekretoriatui taip pat priskiriamos ir kitos techninės užduotys, tokios kaip internetinio puslapio tvarkymas ir pn.

Sprendimas dėl pirmininkavimo GDISC priimamas kas 2 metus. Metinės konferencijos metu. Šiuo metu GDISC pirmininkauja Olandija, o sekretoriatas yra Hagoje. Sekretoriato buvimo vieta persvarstoma mažiausiai kas penkis metus. Paskirtas GDISC pirmininkas turi teisę perkelti sekretoriatą į savo šalį.

Soderkoping Process

Soderkopingo Proceso iniciatorė yra Švedija, ši  iniciatyva pradėta 2001 m. gegužės mėn. ir susijusi su ES plėtra rytų kryptimi bei geresnio bendradarbiavimo migracijos ir prieglobsčio klausimais tarp šalių, besiribojančių su busimomis ES išorinėmis sienomis. Iniciatyva buvo pavadinta ,,Soderkopingo Procesas” miesto, kuriame įvyko pirmasis susitikimas vardu. Šis Procesas yra finansuojamas Švedijos tarptautinio bendradarbiavimo vystymo agentūros. JTVPK (Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių komisaras), TMO (Tarptautinė migracijos organizacija) ir Švedijos migracijos tarnyba yra projekto partneriai. Procesas yra koordinuojamas Nacionalinių koordinatorių tinkle, apimančio 10 valstybių, išsidėsčiusių palei išorinę ES sieną: Baltarusija, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Moldova, Lenkija, Rumunija, Slovakija ir Ukraina bei sekretoriatą, kuris dirba palengvindamas ir stiprindamas tarpvyriausybinį bendradarbiavimą, dalijantis informacija ir kontaktais tarp ES ir Baltarusijos, Moldovos, bei Ukrainos.

            Tai  Centrinės- Rytų Europos bendradarbiavimo stiprinimo Procesas, skirtas sienų kontrolės klausimams spręsti. Projekto tikslas bendradarbiavimas tarp šalių, sprendžiant problemas nelegalios migracijos ir prieglobsčio srityje:
• Stiprinant sienų kontrolę;
• Palengvinant atvirą struktūrinį dialogą tarp dalyvaujančių migracijos įstaigų vadovų ir ES valstybių narių, kuriant regioninį migracijos valdymo tinklą, įskaitant readmisiją;
• Formuojant valdžios galimybes regione mažinti nelegalią migraciją;
• Perteikiant patirtį pritaikant ES migracijos Acquis.

 

KAS YRA EUROPOS MIGRACIJOS TINKLAS?
        ЕМТ - tai ES valstybių narių ir Europos Komisijos tinklas, skirtas rinkti, analizuoti ir dalintis naujausia, objektyvia ir palyginama informacija migracijos bei prieglobsčio srityje europiniu lygiu ir patenkinti Bendrijos institucijų, valstybių narių valdžios institucijų bei plačiosios visuomenės informacijos apie migraciją ir prieglobstį poreikius. EMT taip pat siekia prisidėti prie migracijos politikos formavimo europiniu bei nacionaliniu lygmenimis.

        EMT įsteigtas 2008 m. gegužės 14 d. Europos Tarybos sprendimu (2008/381/EB, OL 2008 L 131, p. 7)       
PAGRINDINĖS EMT UŽDUOTYS:

- renka naujausius ir patikimus duomenis bei informaciją iš įvairių šaltinių ir jais keičiasi;
- analizuoja surinktus duomenis bei informaciją ir juos pateikia lengvai prieinama forma;
- rengia ir skelbia periodiškas migracijos ir prieglobsčio padėties bendrijoje bei valstybėse narėse ataskaitas;
- kuria ir tvarko internetinę keitimosi informacija sistemą, kurioje galima susipažinti su atitinkamais migracijos ir prieglobsčio srities dokumentais ir leidiniais;
- teikia ir dalinasi surinkta informacija
- bendradarbiauja su kitomis atitinkamomis Europos ir tarptautinėmis organizacijomis.
     
STRUKTŪRA

        Tinklo veikloje dalyvauja nacionaliniai informacijos centrai (NIC), kuriuos paskiria kiekviena valstybė narė, bei Europos Komisija. Nacionaliniai informacijos centrai yra atsakingi už EMT tikslų įgyvendinimą valstybėse narėse. Centrų funkcijas atlieka kiekvienoje šalyje paskirtos ministerijos, tyrimų institutai, nevyriausybinės ir tarptautinės organizacijos. Šiuos centrus Bendrijos lygmeniu koordinuoja Europos Komisija. EMT veiklą bei politines gaires nustato valdyba, kurią sudaro kiekvienos valstybės narės, Komisijos ir Europos Parlamento atstovas.

EMT IR LIETUVA
        LR Vyriausybės ir Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Vilniaus biuras 2008 m. lapkričio 27 d. pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo LR Vyriausybė pavedė TMO Vilniaus biurui vykdyti Nacionalinio informacijos centro funkcijas Lietuvoje. 2009 m. vasario 25 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 126 LR Vyriausybė pavedė ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms, įstaigoms prie ministerijų, kitoms LR Vyriausybė atskaitingoms valstybės institucijoms pagal kompetenciją dalyvauti EMT veikloje ir nacionaliniams informacijos centrui teikti informaciją, kurios reikia EMT užduotims vykdyti.
 

NACIONALINIS INFORMACIJOS CENTRAS LIETUVOJE
        EMT veiklą Lietuvoje koordinuoja Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Vilniaus biuras, kuris vykdo nacionalinio informacijos centro funkcijas. NIC‘o veikla remiasi ES valstybių narių, Europos Komisijos ir Europos Parlamento atstovų patvirtinta metine programa. Nacionalinis informacijos centras Lietuvoje: - atstovauja EMT Lietuvoje ir įgyvendina EMT užduotis; - siekia sukurti nacionalinį migracijos tinklą Lietuvoje ir įtraukti svarbiausias migracijos srityje veikiančias valstybines ir nevyriausybines įstaigas bei ekspertus; - ruošia studijas bei atlieka tyrimus svarbiais migracijos klausimais (2009 metais vykdomos studijos); - Atsakinėja į kitų valstybių Ad-hoc paklausimus bei teikia tokius paklausimus Lietuvos vardu;  - Renka su migracija susijusią statistiką ir ruošia metines migracijos statistikos ataskaitas; - Ruošia metines migracijos politikos ataskaitas; - Užtikrina EMT viešinimą Lietuvoje; - Rengia nacionalinio migracijos tinklo susitikimus/apskrituosius stalus; - Renka įvairias su migracijos susijusias studijas ir tyrimus ir talpina juos internetinėje svetainės bibliotekoje (www.emn.lt).